เรียนภาษาเยอรมันวันที่ 7 นิยามการแสดงคำถาม

การเรียนภาษาเยอรมัน จะจำอย่างเดียวคงจะไม่ได้ผล เราคงต้องมีหลักกันบ้าง 
ท่านอาจารย์เป็นคนสอนมาอย่างดีมาก 


**ถ้ามีคำแสดงคำถามอยู่ในคำถาม คำแสดงคำถาม จะต้องเป็นคำแรกทุกครั้ง และคำที่ 2 จะต้องเป็นกริยา และคำที่ 3 จะต้องเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีประธาน จะต้องเอาสัตว์ สิ่งของ มาแทนประธานทุกครั้งและคำต่อ ๆ ไปจะเป็นคำศัพท์
> ตัวอย่าง [คำแสดงคำถาม > กริยา > ประธาน/คำศัพท์] ?
>wann gehen sie  arbiten?

**แต่ถ้าในคำถามไม่มีคำแสดงคำถามคำแรก จะต้องเป็นกริยาและคำที่ 2 จะต้องเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีประธานก็เอาสัตว์สิ่งของมาแทนประธาน และคำต่อ ๆ ก็คือ คำศัพท์
>ตัวอย่าง  [กริยา > ประธาน > คำศัพท์]?
> gehen Sie arbiten?

**ในคำตอบ ประธานจะต้องอยู่คำแรก แต่ถ้าไม่มีประธานให้เอาสัตว์สิ่งของมาแทนประธาน แต่ในคำตอบมีคำว่า Ja/Nein อยู่คำแรก จะไม่นับคำว่า Ja/Nein เป็นคำแรก และ คำที่ 2 จะต้องเป็นกริยาและคำต่อ ๆ ไปก็คืด คำศัพท์
>ตัวอย่าง  [ประธาน > กริยา > คำศัพท์]
>Ja ich gehe arbiten

**แต่ถ้าในคำถามหรือในคำตอบมีกริยาคำที่ 2  หรือ คำที่ 3
กริยาคำที่ 2 และ 3 จะต้องทิ้งไว้หลังประโยคทุกครั้ง

** การถามและการตอบ
ถาม                                  ตอบ

DU/Sie                              Ich
Ihr / Sie                            Wir
Wir                                   Wir   
sie                                    sie
Er                                     Er
Sie                                    Sie
 

หวังว่าคงจะมีประโยชน์ ต่อคนที่กำลังจะไปเยอรมันนะ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม